آخرین اخبار   ( آرشیو اخبار )

نیاز کشور به نیروی ماهر و متخصص انسانی در پساتحریم

نیاز کشور به نیروی ماهر و متخصص انسانی در پساتحریم

متن کامل خبر . . .

متن مصاحبه دکتر مانوسی، اقتصاددان در مورد اقتصاد پسا تحریم ایران

دکتر اکبر مانوسی اقتصاددان و عضو شورای عالی بنیاد در گفتگو با جهان صنعت

متن کامل خبر . . .

دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار

دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار

متن کامل خبر . . .

محور های دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار

محور های دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار

متن کامل خبر . . .

دومین دوره آموزش آشنایی با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و مباحث حقوقی حمایتی از این مؤسسات

دومین دوره آموزش آشنایی با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و مباحث حقوقی حمایتی از این مؤسسات

متن کامل خبر . . .

گزارش نشست خبری کانون کارآفرینان استان تهران

گزارش نشست خبری کانون کارآفرینان استان تهران

متن کامل خبر . . .
كانون كارآفرينان استان مجموعه­اي است متشكل از كارآفرينان برتر، صاحبنظران و كارشناسان حوزه كارآفريني استان كه بطور مستقل و غيردولتي بعنوان اتاق فكر حوزه كارآفريني استان به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و وظايف لايحه پيشنهادي «سازمان نظام کارآفريني جمهوري اسلامي ایران»  تشکيل ميگردد.

اهداف كانون:

ايجاد نظام مديريت يکپارچه راهبردي در توسعه کارآفريني استان

کشف و بهرهگيري مطلوب از ظرفيتهاي نهفته کارآفرينان استان

انسجام بخشی به کارآفرینی متناسب بانیازهای توسعه استانی و ملی

نهادينهسازي فرهنگ کارآفريني در جامعه و تقويت نهادهاي پشتيبانيکننده توسعه کارآفريني

کشف و بهرهگيري از تمامي ظرفیتهای نهفته و موجود مناطق و استانها به ویژه در عرصه مزیتهای نسبی در امر توسعه کارآفريني

تعامل مستمر بین مدیران و کارشناسان ارگانهای حاکمیتی با کارآفرینان بخش غیر دولتی در جهت تصمیم سازی و پیشبرد برنامه های توسعه استان و کشور