آخرین اخبار   ( آرشیو اخبار )

مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین

متن کامل خبر . . .

ایجاد ابزار نوين تامين مالي كارآفرينی

ایجاد ابزار نوين تامين مالي كارآفرينی

متن کامل خبر . . .

راهی بسوی مدیریت انگیزش کارکنان

راهی بسوی مدیریت انگیزش کارکنان

متن کامل خبر . . .

معرفی گروه همایشکده

معرفی گروه همایشکده

متن کامل خبر . . .

تفاوت کسب و کار‌های نوآوری محور با کسب‌وکارهای کوچک و متوسط سنتی

تفاوت کسب و کار‌های نوآوری محور با کسب‌وکارهای کوچک و متوسط سنتی

متن کامل خبر . . .

کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت آغاز به کار کرد

کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت آغاز به کار کرد

متن کامل خبر . . .
كانون كارآفرينان استان مجموعه­اي است متشكل از كارآفرينان برتر، صاحبنظران و كارشناسان حوزه كارآفريني استان كه بطور مستقل و غيردولتي بعنوان اتاق فكر حوزه كارآفريني استان به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و وظايف لايحه پيشنهادي «سازمان نظام کارآفريني جمهوري اسلامي ایران»  تشکيل ميگردد.

اهداف كانون:

ايجاد نظام مديريت يکپارچه راهبردي در توسعه کارآفريني استان

کشف و بهرهگيري مطلوب از ظرفيتهاي نهفته کارآفرينان استان

انسجام بخشی به کارآفرینی متناسب بانیازهای توسعه استانی و ملی

نهادينهسازي فرهنگ کارآفريني در جامعه و تقويت نهادهاي پشتيبانيکننده توسعه کارآفريني

کشف و بهرهگيري از تمامي ظرفیتهای نهفته و موجود مناطق و استانها به ویژه در عرصه مزیتهای نسبی در امر توسعه کارآفريني

تعامل مستمر بین مدیران و کارشناسان ارگانهای حاکمیتی با کارآفرینان بخش غیر دولتی در جهت تصمیم سازی و پیشبرد برنامه های توسعه استان و کشور